A sikeres előcsíráztatást befolyásoló 5 tényező

Előcsíráztatás
2.
Hőkezelés
Mikor?
4.
Fény
Milyen az eloszlása?
5.
Vetés
Letörik-e a csíra?
3.
Hőmérséklet
Milyen az eloszlása?
Ziel
+
Csíráztatási tanácsadás
Mit csinálhatok jobban?
1.
A fajta
Milyenek a csírázási tulajdonságai?
A sikeres előcsíráztatást befolyásoló 5 tényező
Az újburgonya vetőburgonya előkészítése igen igényes és összetett
feladat. Alapos szakmai ismeretek
és know how nélkül nehéz sikeresen előcsíráztatni a vetőburgonyát. M
indenekelőtt azért nehéz
kérdés ez, mert minden burgonyatermelő eltérő gazdálkodási feltétele
k és keretfeltételek mellett
dolgozik. A fenti ábrán látható öt befolyásoló tényező együttesen sz
ükséges a sikeres
előcsíráztatáshoz, és ez mindenki számára lehetőségek kombináci
óit jelenti. Mi az, amit meg lehet
tenni annak érdekében, hogy optimális legyen az előcsíráztatás, és mi
lyen haszna lehet a szakértő
tanácsadásnak. Erről szól a következő cikk
Szerző: Markus Unger, FARMSUPPORT, és Ulf Hofferbert, EUROPLANT
Az első befolyásoló tényező: a fajta
Az új fajták számos előnnyel rendelkeznek, melyek a fajtajellemzők
és új tulajdonságok eltérő
kombinációit mutatják. A termelési feltételek állította igényeknek m
egfelelően kell fajtát választani,
ennél mi sem egyszerűbb. De épp az újburgonya-termelésben – ahol az
előcsíráztatás szükséges a jó
termék előállításához – igen jelentős szerepet kap ez a tulajdonsá
g. A fajta tulajdonságai befolyásolják
a fajta előcsírázási képességeit.
Fontos például a csírázási biztonság, valamint a csírák letö
résekor és sérülésekor tapasztalt
regenerációs képesség. A csírák stabilitását a szemek mélysége tám
ogatja. Minél mélyebb a szem,
annál stabilabban tud a csíra természetes módon védetten növekedni
. A technikailag nem érzékeny,
mély szemek miatt azonban nő a rátapadó fold mennyisége és m
agasabb lesz a hámozáskor a
veszteség, rosszabb lesz a feldolgozási folyamat hozama. Hú
zó fajták kerültek az utóbbi évtizedekben
előtérbe, mert sima szemű gumók termettek. Ez azonban a csírázási
stabilitásnak épp ellentmond.
Fontos pont a regenerálódási képesség is, azaz az ültetéskor letört
vagy megsérült csíra képes-e újra
hajtani, növekedni. Az egyes fajták, vetőburgonyák regenerációs képesség
ét a termelőnek magának
Előcsíráztatás
kell megállapítania. Egy szöggel kivert deszka (lásd a fenti ábr
át), melyre a burgonyagumókat fel lehet
szúrni, jó képet tud adni a fajta regenerációs tulajdonságai
ról.
A csíra letörését, sérülését szimulálva a különbségeket még ültetés
előtt meg lehet találni. (1. ábra) Ezt
a saját tesztet eltérő hőmérsékleten is ki lehet próbálni, mely lehető
vé teszi az egyes tételek földön
való kihajtásának szimulációját. A lassú regeneráció kihatás
sal van az optimális ültetési időre. Azok a
tételek és fajták, melyek lassabban regenerálódnak, ültetéskor jóval nag
yobb figyelmet igényelnek,
ráadásul tekintettel kell lenni a talaj hőmérsékletére is az ültetés
idején. Az ültetéskor letörő csírák az
optimális alatti feltételek esetében, alacsony hőmérsékleten jelentősen hatn
ak a hozam mennyiségére
(2. ábra).
1. ábra: A fajta-tulajdonságok saját tesztelése
2. ábra: A fajtaspecifikus regenerálódási idő a csíra törése vagy sérülése után
Az első fajta, mely az előcsíráztatás során lehetséges minden hi
bát modellez, nem fog kikelni.
Termelőként tehát olyan fajtát kell választani, melyek tulajdonság
ai optimálisak. A fajtától függő
termelési mód minősége ma még általánosságban igen különböző
képet mutat.
Tipp:
A
saját teszt nem vesz igénybe
több időt és hozzájárul a jobb
fajtaválasztáshoz. Vegye fel a
kapcsolatot a fajtanemesítő
tanácsadójával!
Előcsíráztatás
A második befolyásoló tényező: A hőkezelés
A meleg a csírázás folyamata stimulálóan hat. Hogy mikor lehe
t melegíteni a gumókat, függ az adott
fajtától és tételtől is. Alapvetően csak nyugodt csírázású faj
táknál és tételeknél szükséges. A fiziológiai
kor figyelembe vételével a hőkezelés 7-14 napon át tarthat, kb. 18 Cels
ius fok hőmérsékleten. A
következő szezonban fiziológiailag kissé öregebb vetőburgonyával
kell számolnunk. Ezért a jól csírázó
fajtákat inkább vissza kell tartani, és a nyugodt csírázású f
ajtákat érdemes hőkezelésnek alávetni. A
vetőburgonya aktuális állapotáról az otthoni csírapróba kí
sérlet ad felvilágosítást (3 hét sötétben
tárolás szobahőmérsékleten).
Nyugodt csírázású fajták:
(a csírázás aktiválása)
Könnyen csírázó fajták (a csírázás fékezése)
Hőkezelés során a levegő hőmérséklete
legfeljebb 20 Celsius fok
A meleg levegő ne érintkezzen
közvetlenül a gumóval (segítség a
fűtőtömlő)
A levegő legyen jól átforgatva (veszély a
meleg megrekedése)
A fajtáknak megfelelően a csíráztatásra
használt helyiséget válassza le
A nagy hőingadozást kerülni kell (segít a
klímaberendezés)
A hőkezelés után hűvösebb helyen kell
tárolni a gumókat
alacsony hőmérsékleten kell
előcsíráztatni (3-5 Celsius fok)
az előcsíráztató lámpákat alacsonyabb
hőmérsékletre kell állítani
Hőkezeléskor igen gondosan kell eljárni. A homogén csírázás el
érése érdekében (3. ábra) a csíráztatás
ideje alatt nem szabad változnia a hőmérsékletnek, más esetben a
z egyenetlen csírázás okát hozzuk
létre. Ehhez a rendelkezésre álló helyiség térfogata mértékadó. A felszá
lló meleg levegő nem állhat
meg a felső ládák magasságában.
Ügyeljen a levegő keringetésére. Ha a csíráztató helyiség nem áll
rendelkezésre, akkor átmenetileg kell
egy helyiséget buborékfóliával kialakítani vagy leválasztani. Figyelem: A
fóliát nem szabad közvetlenül
az utolsó ládára teríteni, mert akkor nem marad hely a felgyűlt
meleg levegőnek és a keringetést
biztosító ventilátornak. (lásd. 4. és 5. ábra) A felmelegítéskor üg
yelni kell a megfelelő oxigénellátásra
is. A túl gyorsan emelkedő hőmérséklet esetén emelkedik a helyiség lev
egőjének szén-dioxid tartalma,
ha nem szellőztetnek rendszeresen, legalább 2 x 15 percet naponta
. A burgonya ilyen körülmények
között gyorsan megfullad (megfeketedik a belseje).
3a. ábra: Homogén gumóhőmérséklet
Előcsíráztatás
3.b. ábra: Nem professzionális, szorosan felrakott fólia
4. ábra: Az eltérő gumóhőmérséklet a különböző ládák és az egymásra helyezett ládák magassága s
zerint
Tipp:
Megfelelő műszaki felszerelés
nélkül a hőkezelés szinte lehetetlen
feladat. A folyamatot beállítható
hőmérővel lehet ellenőrizni. Ha a
tűzoltó-berendezést hőérzékelő
kamerával látja el, ezzel is jól
ellenőrizhető a meleg terjedése –
meglepő képeket fog kapni.
5°C
19
°C
Előcsíráztatás
A harmadik tényező: a hőmérséklet
Az előcsíráztatás során nagy jelentősége van az előcsíráztató
raktárban a hőmérsékletnek. A
fajtaigénynek megfelelő hőmérsékletigényt a raktárban fajtánként külön
kell kezelni, hogy a kihajtott
csírákat az ültetés időpontjához tudjuk jól beállítani.
Novemberben, decemberben az előcsíráztatóban lehetőleg 4-6 Cel
sius fokot állítson be. Ezzel a
csírázás folyamata gátolva van. A hőmérséklet csökkentésére a kora
reggeli szellőztetés alkalmas. De
vigyázat, 3 Celsius fok alatt a csírák már károsodnak.
A szellőztetés elmaradásakor az egymásra rakott ládák hőmér
sékletkülönbsége akár több Celsius fok
is lehet (6. ábra). Legrosszabb esetben a vetőburgonya az eltérő h
őmérséklet miatt egyenetlenül
csírázik. Az eltérő csírázás okán fennáll a csírák letörésének v
eszélye is ültetéskor, melynek
következménye az eltérő hajtás és eltérő növényállomány lesz. Segíthet a m
ennyezetre szerelt
hőérzékelővel ellátott ventilátor, mely gondoskodik a megfelelő hőmér
sékletelosztásról. Ezzel
egyenletes hőmérséklet-eloszlást lehet biztosítani.
A helyiség hőmérséklete mellett a talaj hőmérsékletére is ügyelni kell. A t
alaj télen folyamatosan kb. 4
Celsius fokos hőmérsékletet sugároz ki. (6. ábra) Ha a vetőbur
gonya 50 napnál tovább eltérő
hőmérsékleti hatásnak van kitéve, akkor az előcsírázáskor eltérő á
llapotú vetőanyagot kapunk. Minden
előcsíráztató raktár egyedi kezelést igényel. Csíráztatáskor a hőmérsé
klet szabályozása igen fontos. A
hőmérséklet ellenőrzésének hiányát szabad szemmel csak akkor vessz
ük észre, amikor már rég késő…
A nagy hőmérsékleti ugrásokkal való felmelegítés is kockázatos –
még akkor is, ha csak néhány óráról
van szó. Minden, rövid ideig tartó párakicsapódás is remek tápta
lajt kínál az ezüst varasodásnak és a
fuzárium gombának. A párakicsapódást csak a hőmérséklet lassú
emelésével lehet kiküszöbölni. Ennek
előfeltétele a megfelelő fűtő és levegőkeringetési kapacitás. A hőlégf
úvókat közepesre kell állítani, és
20 órán át kell járatni, de mindez még nem elég: az emelkedő hőmér
sékletű levegő lassan hatol át a
felrakott ládákon, és vele együtt az ezüst varasodás is. Jobb, ha
nagy intenzitású levegő-áramoltató
hőlégfúvót használ a hőmérséklet mérséklésével, és folyamatos, er
ős levegőáramoltatással.
Tipp:
Vegye fel a kapcsolatot a
csíráztatási tanácsadóval
6. ábra: A talaj hideg hőmérséklete negatívan hat a csírázásra
Előcsíráztatás
Negyedik tényező: a fény
A hőmérséklet mellett a fénynek van a legnagyobb szerepe a csírázásb
an. Ha a helyes időben kezdjük
a fénykezelést, akkor azáltal hatékonyan irányítható a csírázás
folyamata. De mi a helyes időpont? A
legbiztosabban úgy határozható meg a fény biztosításának kezdeti
időpontja, mielőtt az első csírák a
szemekben látszanának. Az egyenletes fényellátás előfeltétele a megfelelő
világítástechnikai
felszereltség, mellyel minden ládát meg lehet világítani. (360 fok
os előcsíráztató lámpa, 7 ábra) Ha a
megvilágítás nem egyenletes, vagy túl későn kezdik el, akkor ennek köv
etkezménye a túl hosszú csírák
képződése. Ha a csíra elért bizonyos hosszúságot, akkor azt már
nem lehet visszafordítani.
A csíra megvilágításának időpontja későbbi beszáradásból
is látható. Hogy miért éppen a beszáradás?
Mert a csíra természetesen keresi a fényt: elkezd klorofillt termel
ni, ami sötétben nem lehetséges. A
8. számú ábrán jól látható a csírák eltérő vastagsága. Ebben a
z esetben a megvilágítás túl rövid ideig
tartott, vagy túl magas volt a ládarakás, esetlen nem is történt megvil
ágítás. A kétféle csíra eltérő
időpontokban kapott fényt. Az egyenletes csírázás és kelés ezért nem vá
rható az ilyen
vetőburgonyától. (9. ábra)
8. ábra: A megvilágítás idejétől függő cérnásodás
Tipp:
Eine homogene Belichtung
erzielt homogene Keime. Die 360°-
Vorkeimlampe bietet alle Vorteile für
eine optimale Belichtung.
7. ábra 360°-Potatolight megvilágítás
9. ábra: Az eltérő kelési folyamat
Előcsíráztatás
Ötödik tényező: az ültetés
A burgonya kihajtását csak a csírák hossza befolyásolja. A
sikert jelentősen befolyásoló tényező még az
ültetési technika és a minőség is. Az ültetés során a csírát elkerü
lhetetlenül mechanikai behatás éri.
A hibás ültetési technológia és a szakszerűtlen alkalmazás, va
gy a helytelenül előkészített gumók is a
csírák letörléséhez vezetnek. A csíratörés gyakran nagyobb mértékű a
vártnál. Ültetéskor a legnagyobb
gondot ez okozza, mely hiányos kihajtáshoz vezet. A 10. ábrán a
bal oldali csíra megsérül ültetéskor, és
csak lassan tud regenerálódni. A jobb oldali csíra teljesen
letört, melynek következménye gyorsabb
regeneráció volt. A vegyes sérülések és a csírák letörése miatt a reg
eneráció időszaka is eltérő. A
későbbi kötés-szám illetve a gumóméret miatt a regeneráció ig
en fontos. A kézi ültetést kivéve a csírák
sérülése vagy letörése elkerülhetetlen. A szabály a következő: minél hoss
zabb a csíra, annál nagyobb a
sérülés veszélye. Csak a gumó saját tömege (kb. 50 gramm) is eleg
endő 30 cm magasságból leesve egy
1 mm2 felületű csírának ártson. Ez azt jelenti, hogy minden g
umónak gurulnia kellene, annak
érdekében, hogy eséskor a csírának el kellene bírnia a gumó saját
súlyát. Ezt minden gumóval elérni
sajnos nehéz, szinte kivitelezhetetlen feladat.
Hogy ültetéskor ellenőrizni tudjuk a csírák törésének arányát, megin
t csak egy egyszerű próba lehet
segítségünkre. Szimulálja a vetési helyzetet úgy, hogy egy láda előcsír
áztatott burgonyát lendületesen
öntsön ki a földre. Aztán rakja meg újra a ládát – látható, hog
y mennyi csíra tört le. (11. ábra) Az
előcsíráztatás minősége, az adott tétel illetve a fajta jellemzői
is jól felismerhetők a tesztben.
10. ábra: A csíratörés
11. ábra: A csírastabilitási próba
Előcsíráztatás
A legbiztosabb módszer a csírák gyors talajba juttatásához a
kézi vetés. Ugyan nem hatékony és igen
munkaigényes, de az előcsíráztatott vetőburgonya esetében a legjobb er
edményeket hozza. Az
előcsíráztatás csak akkor ér véget, ha az előállított csíra biz
tonságosan a földbe került, mégpedig a
gumón maradva, nem pedig mellette. A megfelelő arányú hajtás és
az eladható termék, a jó
értékesíthetőség lesz az előcsíráztatásba fektetett munka jutalma.
Csíráztatási szaktanácsadás
Szaktanácsadás alatt átfogó és objektív szakvélemény adását értjü
k, más nézőpontból. A tanácsadást
a munkamódszerek összehasonlítása, értékelése és az eltérő gazdaság
ok eltérő munkamódszereinek
követése jellemzi. Ha egy jellemző több gazdaságban is pozi
tív hatású, akkor annak mindenhol történő
megvalósítása érdekes lehet. A jó tanácsok kivitelezését a gyakorlatba
n is követik. A speciális
tanácsadás komplex problémákat követ és segít feltárni annak oka
it.
A kompetens és sikeres tanácsadás készsége szaktudást és tapasztala
tot feltételez. A szakértő
tanácsadók több száz gazdaságot láttak, sok száz üzemvezetővel
beszéltek, sok száz gyártó és
burgonyatermelő tapasztalatait összegzik. E tapasztalatokra támas
zkodnak és kihasználják a termelés
jobbítására. A helyi, hőkamerás csíráztatási tanácsadás nem
tart tovább két óránál- Ennyi időt csak
megérdemel a burgonyája!
Összefoglalás
A csíráztatás meglehetősen kényes folyamat, minden apró hiba n
agy következményekkel jár. Annál
fontosabb, hogy minden befolyásoló tényezőt egyenként vegyünk sorra. A
növekvő piaci elvárások
miatt minden termelő számára fontos a jó hozam. A csíráz
tatás optimalizálásától sokat várhatunk, de
semmiképpen nem pótolja a tanácsadást. Objektíven és megfelelő tapas
ztalatok birtokában ránézni a
kombinációkra, mindezt szakértő műszaki támogatással együtt, csak
támogathatja Önt a sikerben.
Tipp
:
Végezze el a próbát különféle
fajtákkal és eltérő hosszúságú csírákkal
is!
 Árak, akciók, tanácsok, piaci hírek 
IRATKOZZON FEL  HÍRLEVELÜNKRE!
FELIRATKOZOM
close-link