ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a http://www.eurosolpotato.hu; a http://www.vetoburgonya.eu; https://www.eurosol-potato.hu/ weboldalak (Továbbiakban: weboldal) felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat – Adatkezelőre és Adatfeldolgozóra egyaránt érvényes – meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a weboldalon a felhasználók által önkéntes hozzájárulással megadott, árlista letöltéséhez és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. I) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. II) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

III) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 1. IV) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Euro Sol Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 2735 Dánszentmiklós, Irsai út 10.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: eurosol@eurosol-potato.hu

tel: +36 (70) 4360520

honlapok: www.eurosol-potato.hu; www.eurosolpotato.hu; www.vetoburgonya.eu

Az adatkezelés jogalapja:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Adatkezeléssel érintettek köre: Euro Sol Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft. partnerei, úgy is mint hírlevélre feliratkozók, és kapcsolatfelvételre jelentkezők.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: tájékoztatók, árlisták elküldése emailben, kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén).

Az adatkezelés módja: informatikai eszközökkel támogatott, részben automatizált adatfeldolgozás.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a https://www.eurosol-potato.hu/ oldalon található Hírlevél feliratkozás űrlap igénybevételéhez:

Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Felhasználó Név érintettől származó Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Szerződés teljesítéséhez: a Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig
E-mail cím Kommunikáció biztosítása
Telefonszám Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

Cím Felhasználó azonosítása

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a https://www.vetoburgonya.eu/ oldalon található Kapcsolat űrlap igénybevételéhez:

Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Felhasználó Név érintettől származó Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Szerződés teljesítéséhez: a Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig
E-mail cím Kommunikáció biztosítása
Mobiltelefon Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

Cím Felhasználó azonosítása
Kiszemelt fajta neve és mennyisége Tájékoztatás testreszabása
 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

Euro Sol Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós, Irsai út 10.

Elérhetőség: eurosol@eurosol-potato.hu

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat 5 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

Nem történik adattovábbítás.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
 2. a)      Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
 3. b)      Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 4. c)      Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
 5. d)      Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 6. e)      Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adataid hordozását, amely jog gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki részére, vagy ilyen külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át közvetlenül más, általa megjelölt szolgáltatónak.

Fenti kérelmek benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatást arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelem alapján.

 1. f)       Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulást visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 2. g)      Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Honlap:                  http://naih.hu
  Postacím:               1530 Budapest, Pf.: 5.
  E-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefonszám:         +36 (1) 391-1400
 3. h)      Tiltakozási jog:

–          Amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

–          A profillkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhat.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 1. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. ADATBIZTONSÁG

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

A személyes adatokat olyan központi szerveren tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Szolgáltatónk a Microsoft 365, mely rendelkezik a legszigorúbb minősítésekkel. A Microsoft a nagyvállalati felhőszolgáltatók közül elsőként valósította meg az Európai Unió (EU) típusrendelkezéseinek megfelelő szigorú felügyeletet, elsőként érte el a felhőbeli adatvédelemmel kapcsolatos ISO 27018-as minősítést, és elsőként vállalt szerződéses kötelezettséget a GDPR teljesítésére vonatkozóan.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük.

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 1. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK
 2. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön az eurosol-potato.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A eurosol-potato.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

 1. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja az eurosol@eurosol-potato.hu, valamint a 2735 Dánszentmiklós, Irsai út 10. postai címen is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást.