EURO SOL Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2735 Dánszentmiklós, Irsai út 10.
Cg.  13-09-218690

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. november 13-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban az „ÁSZF”) a EURO SOL Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2735 Dánszentmiklós, Irsai út 10, Cégjegyzék száma: 13-09-218690, Adószám: 10598050-2-13), mint eladó (a továbbiakban az „Eladó”) és a tőle étkezési, illetőleg vetőburgonyát rendelő vevők (a továbbiakban a „Vevők” illetve egyes számban „Vevő”; az Eladó és a Vevők együttesen: „Felek”) között létrejövő valamennyi adásvételi szerződés részét képezik.

Az ÁSZF tartalma minden olyan szerződésnek a részévé válik, mely az Eladó és a vele szerződő Vevők között jön létre, feltéve, hogy az adott Vevő az ÁSZF tartalmát megismerhette és elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés egyedi esetekben kizárólag a Felek külön, kifejezett írásbeli megállapodása alapján lehetséges.

 

Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF tetszőleges időpontban történő módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén – ideértve az esetleges további módosításokat is – a módosítást követően leadott megrendelések alapján létrejött szerződésekre a módosított ÁSZF vonatkozik.


1. A szerződés tárgya

1.1. A Felek közötti szerződés tárgyát a Vevő által az Eladótól – az Eladó által forgalmazott burgonyafajták mindenkori választékából – megrendelt étkezési, illetve vetőburgonya (a továbbiakban együttesen a „Termékek”, egyes számban a „Termék”) képezi, feltéve, hogy az Eladó a megrendelést elfogadta. 

1.2. A Vevő megkeresése esetén az Eladó – amennyiben a megkeresést a profiljába tartozónak tartja – árajánlatot ad a Vevőnek a Vevő által megrendelni kívánt fajtájú és mennyiségű burgonya eladására (a továbbiakban az „Ajánlat”). Az Ajánlat tartalmazza a burgonya specifikációját, vételárát, a szerződés teljesítésénél felmerülő költségeket és a teljesítési határidőt. Az Eladó ajánlati kötöttsége az ajánlatot tartalmazó jognyilatkozat hatályosulásától számított 8 napig áll fenn, kivéve, ha az Eladó az ajánlati kötöttség időtartamát az Ajánlatban ettől eltérően határozza meg. Felek között létrejön a szerződés, ha a Vevő az Eladó által rendszeresített megrendelőlapon – az Eladónak küldött e-mailben, faxon vagy írásban – elfogadja az Ajánlatot (a Vevő elfogadó nyilatkozata a továbbiakban: „Megrendelés”). Az Eladó az Ajánlatot, a Vevő a Megrendelést annak hatályosulása előtt visszavonhatja.

 

2. Adásvételi feltételek

2.1. A Termékek vételárát az Ajánlat tartalmazza, specifikáció, egységár, mennyiség, valamint nettó és bruttó végösszeg megjelölésével. A Vevő az Ajánlatban foglalt vételáron rendelheti meg a Termékeket. Az Ajánlatban foglaltaktól eltérő vételár Megrendelésben való feltüntetése esetén a szerződés nem jön létre a Felek között.

2.2. A vételár fizetési ütemezését az Ajánlat tartalmazza. Az Eladó egyedi elbírálás alapján biztosíthat részleges vagy teljes utólagos fizetést a Vevőknek, melyet feltüntet az Ajánlatban. Amennyiben az Ajánlat utólagos fizetésre való utalást nem tartalmaz, a teljes vételár a Megrendelés visszaigazolása után, a Termékek szállításra való feladása előtt fizetendő. A Vevő bármilyen fizetési késedelme az utólagos fizetési, illetve részletfizetési kedvezmény azonnali, automatikus megvonását eredményezi, ezért késedelem esetén a Vevő minden, a szerződésből eredő fizetési kötelezettsége külön értesítés és bizonylat nélkül azonnal esedékessé válik.

2.3. Amennyiben az ajánlatban külön Incoterms 2010 paritás nem kerül meghatározásra, az Ajánlatban szereplő árakat EXW Incoterms 2010 (Eladó székhelye) paritás szerint kell érteni. Ez esetben a Termékek fuvarozása, ennek dokumentálása és az erre vonatkozó biztosítás megkötése a Vevő költségére és kockázatára történik.

2.4. A Megrendelés beérkezését követően az Eladó díjbekérőt állít ki a Vevő által megrendelt Termékek áfával megnövelt vételáráról, illetve részleges utólagos fizetés esetén annak a szállításra való feladás előtt fizetendő részéről. Amennyiben – részleges vagy teljes utólagos fizetés kikötése esetén – marad fenn későbbi esedékességű fizetési részlet, az Eladó ezekről a szerződés szerinti esedékességhez igazodó további díjbekérőket állít ki. Az Eladó a beérkezett vételár-fizetésekről a számviteli és adó-jogszabályoknak mindenkor megfelelő módon –, előlegszámlát, részszámlát, illetve végszámlát állít ki.

2.5. A Vevő a megrendelt Termékek vételárát a díjbekérőben, illetve a számlában szereplő határidőn belül, elsősorban banki átutalással köteles kifizetni. Amennyiben a Vevő a Termékek számlázott vételárának megfizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles fizetni az Eladónak. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

2.6. Abban az esetben, ha az Eladó részleges vagy teljes utólagos fizetést biztosított a Vevőnek, az Eladó a teljes vételár kifizetéséig fenntartja a tulajdonjogát a szállított Termékeken. A Vevő a leszállított áruk teljes kifizetése előtt is jogosult a termékek továbbértékesítésére, mely esetben az érintett Termékek értékesítésére és az Eladót megillető vételár-követelésre a Ptk. bizományi szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, és a Vevő a továbbértékesítésből kapott pénzösszeget köteles az egyéb pénzeszközeitől elkülönítve kezelni, és azt haladéktalanul felhasználni abból az Eladó felé fennálló tartozásának rendezésére.

 

3. Kockázatok átszállása

3.1. Az Eladó általi, illetve általa szervezett fuvarozás vagy szállítmányozás esetén a Termékekkel kapcsolatos kárveszély a Termékeknek Vevő által megjelölt szállítási címen való kirakodás megkezdésének időpontjában átszáll a Vevőre. Amennyiben a Termékek Eladó székhelyéről, telephelyéről vagy más, általa igénybe vett raktárból vagy logisztikai központból való fuvarozását, illetve szállítmányozását a Vevő intézi (ideérve a Vevő által megbízott fuvarozó vagy szállítmányozó igénybe vételét is), akkor a Termékekkel kapcsolatos kárveszély – ideértve a szállítás alatti minőségromlás kockázatát is – a szállítóeszközbe való berakodás Eladó általi befejezésétől kezdve a Vevőt terheli. 

3.2. A fuvarozónak felróható károk esetén a Vevő köteles azonnal felmérni a kárt, és arról haladéktalanul tájékoztatni az Eladót. A Vevő akkor is köteles haladéktalanul megtenni minden, a fuvarozóval szembeni kárigény érvényesítéséhez szükséges és indokolt lépést, ha a kárveszély még nem szállt át rá.

 

4. Késedelem – Időhosszabbítások – A szerződés lejárta

4.1. Amennyiben a Vevő fizetési késedelme meghaladja a 30 napot, az Eladó választása szerint tovább követelheti a Vevő szerződés szerinti teljesítését, vagy póthatáridő tűzése és érdekmúlás igazolása nélkül elállhat a szerződéstől.

4.2. Amennyiben az Eladó 30 napot meghaladó szállítási késedelembe esik, a Vevő választása szerint tovább követelheti az Eladó szerződés szerinti teljesítését, vagy póthatáridő tűzése és érdekmúlás igazolása nélkül elállhat a szerződéstől.

4.3. Az eladó kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a szerződés tárgyát képező termék vételárát. Ezen összegen felül semmilyen jogcímen nem köteles fizetni.

 

5. Nemfizetés

5.1. Egy adott szállítmány ki nem fizetése, vagy egy hitellevélnek/akkreditívnek a szerződésben rögzített napon történő megnyitásának elmulasztása feljogosítja az eladót arra, hogy arra késztesse a mulasztási helyzetben levő vevőt, hogy a szerződéses feltételeket két munkanapon belül teljesítse, valamint arra, hogy értesítést adjon arról, hogy ezen idő végén, fenntartja magának a jogot arra, hogy felfüggessze a további, szerződés szerinti szállításokat vagy kártérítés nélkül törölje azokat. Mindaddig, amíg a fizetések visszaigazolásra nem kerültek, az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a felek közötti összes szállítást felfüggessze.

5.2. Az eladónak, ha kártérítést akar kapni, a fenti határidő lejárata után legkésőbb 10 munkanapon belül írásos távközlés útján vissza kell igazolnia a teljes összeget és azt, hogy ez hogyan került kiszámításra. Ennek híján ez csak egy egyszerű törlést fog jelenteni.

5.3. Ha a Vevő az árukra vonatkozóan azok megérkezésekor kárigényt jelentett be és a megállapodott időben történő fizetés szempontjából késedelemben marad, az eladónak jogában áll, hogy a vevőtől megkövetelje, hogy az árukért esedékes összeget Eladó ügyvédjénél letétbe helyezze és az, hogy a szerződés fennmaradó részének szállítmányait felfüggessze vagy kártérítés nélkül törölje azokat, ha ez 5 munkanapon belül nem történik meg.

 

6. Mentességi okok – vis major

6.1. Mentességi okoknak minősülnek azok a körülmények, amelyek a felek hatáskörén kívül esnek, és amelyeket egy gondos szerződő fél sem lenne képes elkerülni, amelyek következményei ellen nem lehet óvintézkedéseket tenni, amikor ilyen körülmények a szerződés megkötése után fordulnak elő, és nem lehet teljes mértékben megakadályozni annak teljes vagy részleges kivitelezését.

6.2. Vis major esetnek minősül a háború, a forradalom, a sztrájkok, a forgalommegszakítások, az általános export- vagy importtilalmak, természeti csapások, a berakodási feltételek hó vagy tartós fagy miatt történő ellehetetlenülése.

6.3. Egy adott vis major körülmény egész időtartama alatt a szállítmányok küldése és fogadása felfüggesztésre kerül azzal a feltétellel, hogy teljességgel lehetetlen a megállapodott elkötelezettségek teljesítése és azzal, hogy az érintett fél tájékoztatja a másik felet, amint az esemény bekövetkezik. A felelős körülményekről történő tájékoztatás elmulasztása esetén az érintett fél nem használhatja fel ezeket mentségül kivéve, ha vannak olyan körülmények is, amelyek megakadályozzák az információ megadását.

6.4. A szállítási határidők azon idő hosszúságának megfelelően hosszabbodnak meg, amennyivel a szállítást a vis major megakadályozza, kivéve újburgonya esetében, amelyre vonatkozóan a feleknek új megállapodást kell kötniük.

6.5. Ha a vis major okozta akadályoztatás, amely megfelelően megállapításra került a felek egyike által, egy hónapnál tovább tart, mindkét fél kártérítés nélkül törölheti a szerződést, feltéve, hogy a vis major kezdetekor nem voltak késedelemben. Ez a kikötés nem érvényes az ipari burgonyára.

6.6. Ott, ahol az eső lehetetlenné teszi a felszedést, az eladó nem köteles újburgonyát szállítani azzal a feltétellel, hogy azonnal tájékoztatja a vevőt.

6.7. A kamion meghibásodása vagy balesete nem képez vis major miatti mentességet

 

7. Kifogásolások és szakértői felmérések

7.1. A Vevő köteles az átvételkor ellenőrizni az étkezési burgonya szállítmány tömegét, valamint a vetőburgonya szállítmány kiszerelési egységeinek számát és szemrevételezéssel megvizsgálni a minőségét, és haladéktalanul – még az átvételt (kirakodást) követő 3 órán belül – írásban jelezni az eladó felé a mennyiségi vagy szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogását. A vevő a kirakodást követő 6 munkaórán belül köteles alaposan is átvizsgálni a szállítmányt, és az átvizsgálás után – szintén a kirakodástól számított 6 munkaórán belül – írásban tájékoztatni az eladót bármely hibáról. Ennek a következőket kell tartalmaznia:

- szállító jármű rendszámát/azonosítóját, hajó nevét, illetve a szállítmányozási szempontból értelmezhető egység egyértelmű azonosítására alkalmas jelzését,

- az áru hibáinak összefoglaló ismertetését, fényképpel alátámasztva

- az érkezés napját és időpontját,

- vetőburgonyánál: a bizonylaton szereplő fémzárszámokat és a fémzárcímkék egyedi sorszámát.

7.2. Az eladó köteles a közlemény kézhezvételét követő 6 munkaórán belül ugyanilyen formában válaszolni. Azon szállítmányok vonatkozásában, amelyek szombaton érkeznek, az újburgonya, illetve a szombatra szánt áruk kivételével, a kifogásolási határidő a következő munkanapon kezdődik.

7.3. A címzett által a kirakodás után tett összes kifogásolás érvénytelen, kivéve:

a) rejtett hiba esetén, azaz, ha az áru hibáját gondos hozzáértő normális vizsgálattal nem észlelhetné, a szállítás dátumát tekintik a kifogásolás kezdő időpontjának. A kifogást a leszállítás után legkésőbb 10 nap múlva meg kell tenni, feltéve, hogy az áru azonosságát nem lehet vitatni.

b) vetőburgonyánál a fenti linken elérhető RUCIP 2021 dokumentum 4. mellékletben említett progresszív betegségeknél kifogás tehet, ha:

- ültetés előtt tették, legkésőbb a leszállítás után 6 héttel, legkésőbb tárgyév június 10-én

- az áru azonosítása nem vitatható és

- mindent előterjesztenek, ami lehetővé teszi, hogy kizárják azt, hogy a betegség az adott időszak alatti tárolási körülményeknek tulajdonítható.

A vevőnek minden esetben gondos szakemberként kell viselkednie és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megvizsgálja az árut, feltárja az esetleges hibáit és fenntartsa az áru legjobb kondícióját.

7.4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vevő mindennemű szavatossági, illetve kárigény érvényesítésére vonatkozó jogát elveszti abban az esetben, ha a kifogásának közlése nem felel meg a fenti 7.1-7.3. pontokban foglalt feltételeknek. Ugyancsak a vevő szavatossági, illetve kártérítéshez fűződő jogának elvesztését eredményezi vetőburgonya esetében, ha a vevő a Termékeket egy hétnél hosszabb ideig szállítási csomagolásban (ide értve különösen Big Bag-et, és a juta zsákokat) tárolta, illetve ha a Termékeket olyan helyiségben tárolta, amellyel egy légtérben a Termékek átvételét követően, avagy azt legfeljebb három hónappal megelőzően csírázást elnyomó, illetve csírázásgátló szert használtak vagy tároltak, illetve amellyel egy légtérben almát, körtét, vagy más, tárolás során csírázásgátló anyagot fejlesztő terményt tároltak.

7.5. Amennyiben az Eladó a Felek közötti szerződés megszegésével – így különösen, de nem kizárólagosan jelentős késedelmes teljesítéssel vagy hibás Termék szállításával – a Vevőnek kárt okoz, az Eladó kártérítési kötelezettségének mértéke – ideértve a Vevő vagyonában okozott károkért, az elmaradt hasznokért és a költségekért való kártérítési felelősséget is – a Megrendelésben szereplő Termékek Vételárának összegére korlátozódik. Vevő a jelen pontban foglalt felelősségkorlátozást elfogadja.

 

8. Záró rendelkezések

8.1. Felek kötelesek a Termékek jó hírnevét megóvni. Egyik fél magatartása sem veszélyeztetheti, vagy ronthatja a Termékek jó hírnevét. Felek kötelesek minden olyan intézkedést megtenni, amely a Termékeknek a piacon történő elterjedését elősegíti.

8.2. A jelen szerződés tekintetében a magyar jog az irányadó, valamint a jelen szerződés kizárólag írásban módosítható vagy szüntethető meg.

 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Kelt: Dánszentmiklós, 2023. november 13.

 

……………………………
EURO SOL Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Eladó

képviseletében:

Szabó Kristóf

ügyvezető

 

……………………………,

mint
Vevő
képviseletében: